/ 5 نظر / 10 بازدید
همایون

چه بچه ها ناز و شیطونی هستند تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

SiNA Hp

تــَمآم هوآ رآ بو مـے کشم چشم مـےدوزم زل مـے زنم… انگشتم رآ بر لبآن زمیـن مے گذآرم: ” هــــیس… مـے خوآهم رد نفس هآیش بـہ گوش برسد...” امآ… گوشم درد مـےگیرد از ایـن همـہ بـے صدآیـے دل تنگـے هآیم را مچالـہ مـے کنم و پرت مـے کنم سمت آسمآن دلوآپس تو مـے شوم کـہ کجآے قصـہ مآن سکوت کرده ایـے کـہ تو رآ نمـے شنوم

عادله

عالی بود عالی[نیشخند]

طاهره

واااااااااااااااای خدایا اون که رول دستمال رو دور خودشون کرده بودن خدا بود [قهقهه] عزیزم پیشم بیا